Deklaracja dostępności

Dostępność strony internetowej

Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu (CWRKDiZ w Poznaniu) zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenie Dualnego i Zawodowego w Poznaniu https://cwrkdiz.poznan.pl/.

Data publikacji strony internetowej: 2017-09-04.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-08-28.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych
i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
1.        Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych i słabosłyszących;
2.        Formularze zgłoszeniowe posiadają dowiązane etykiety tekstowe w polu tekstowym.

Większość filmów bez napisów dla osób głuchych i słabosłyszących zostało opublikowanych przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Niedogodności z formularzami są związane z korzystaniem z bezpłatnych formularzy Google.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-27.

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi: 2021-03-25.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt
z Dyrektorem CWRKDiZ w Poznaniu: Mariuszem S. Kubiakiem, mariusz.kubiak@cwrkdiz.poznan.pl

Kontaktować można się także dzwoniąc do sekretariatu jednostki na numer telefonu 61 225 50 80. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego
w Poznaniu (CWRKDiZ w Poznaniu) znajduje się w budynku przy ul. Piekary 17; kod pocztowy: 61-823 Poznań.

CWRKDiZ w Poznaniu wynajmuje część XI piętra (pokoje od numeru 1103 do 1110) od: Województwo Wielkopolskie Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Likwidacji ul. Piekary 17, 61-823 Poznań

 1. Do budynku prowadzi jedno wejście na parterze. W budynku przy wejściu znajduje się pomieszczenie ochrony.
 2. Dostępne są dwie windy na parterze (poziom „0”) – nie są dostosowane
  do wózków inwalidzkich.
 3. Korytarze i schody nie są dostosowane do poruszania się przez osoby
  z niepełnosprawnością ruchową oraz głuchych i niewidomych.
 4. W budynku brak toalety dla osób niepełnosprawnych.
 5. Brak pochylni, platform oraz informacji wizualnych i głosowych.
 6. Brak wyznaczonych miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
 7. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 8. Brak oznaczeń w alfabecie brajla oraz oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu, jako użytkownik powierzchni biurowej (najmowanych), a nie właściciel budynku, nie ma wpływu na uwarunkowania architektoniczne.

Wielkość czcionki
Kontrast