PO WER

Logo projektu POWER
Projekt "Europejskie staże perspektywą dla młodych zawodowców z Wielkopolski"
Numer 2019-1-PL01-KA102-063764
Projekt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
(PO WER) 2014-2020, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czas trwania projektu – 36 miesięcy (01-09-2019 – 31-08-2022)
Dofinansowanie przyznane przez FRSE – 128 464 EUR (549 556,15 PLN)

Konsorcjum projektu:
Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu – Beneficjent,
Zespołu Szkół Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu – szkoła kształcenia zawodowego, współbeneficjent,
Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Poznaniu – szkoła kształcenia zawodowego, współbeneficjent,
Zespół Szkół im. Adama Mickiewicza w Objezierzu – szkoła kształcenia zawodowego, współbeneficjent,
Siegmundsburger Haus Werraquelle GmbH – zagraniczna instytucja partnerska.

Głównym celem projektu realizowanego w konsorcjum jest wzrost kompetencji i umiejętności zawodowych, językowych i osobistych uczniów biorąc pod uwagę potrzeby uczniów zarówno z technikum, jak i młodocianych pracowników ze szkół branżowych.
Celem jest również poszerzenie międzynarodowego wymiaru kształcenia i szkolenia w ramach współpracy pomiędzy Wielkopolską i Turyngią.
Ważnym celem projektu jest wzrost umiejętności interpersonalnych i kluczowych uczestników.
Cele szczegółowe:
– podniesienie poziomu wykształcenia, umiejętności i kompetencji uczniów: zawodowych (w szczególności praktycznych), kluczowych (większa własna inicjatywa, świadomość międzykulturowa, lepsza praca w grupie międzynarodowej, większa motywacja do nauki języków i zawodu, samodzielność, punktualność, lepsze posługiwanie się technologiami informatycznymi do nauki).
– podniesienie jakości pracy instytucji edukacyjnych i Centrum 
– umiędzynarodowienie i europeizacja członków konsorcjum i Centrum, poznanie przedsiębiorców z zagranicy
w branży gastronomiczno-hotelarskiej i mechaniki samochodowej oraz utrwalenie kontaktów z główną organizacją goszczącą (Siegmundsburger Haus Werraquelle GmbH)
– nabycie wiedzy o zarządzaniu projektami zagranicznej mobilności uczniów (przede wszystkim przez Centrum), rozwinięcie kompetencji pracowników/nauczycieli, którzy będą zaangażowani w projekt (językowych i zdolności komunikacyjnych, organizacyjnych w zakresie doboru właściwych uczestników, przygotowania, logistyki wyjazdów itp.).
– poprawa postrzegania kształcenia zawodowego wśród młodzieży, ich rodziców oraz innych osób i instytucji
w regionie oraz wizerunku szkół zawodowych.
– poznanie kultury niemieckiej, atrakcji, mentalności, zwyczajów: w pracy i czasie wolnym w przedsiębiorstwach (przez uczniów), w trakcie pobytu przez osoby towarzyszące grupom młodzieży, dzięki kontaktom między Centrum a głównym partnerem np. podczas wizyt monitorujących.
– wymiana doświadczeń między doświadczonymi partnerami z zagranicy a Centrum i członkami konsorcjum
– poznanie zastosowanie systemu ECVET w celu indywidualnej oceny praktykantów, walidacji ich osiągnięć
i uznania kształcenia za granicą.