poniedziałek, 22 lipca, 2024
Analizy

Przemiany w sektorze energetycznym obecnie zachodzące w wielu krajach Unii Europejskiej mają na celu prowadzenie gospodarek ku zrównoważonemu rozwojowi poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, racjonalne korzystanie z zasobów energetycznych oraz zwiększenie efektywności energetycznej, co jest zgodne
z ideą trwałego rozwoju. Głównym celem tych przemian jest całkowite zastąpienie tradycyjnych, nieodnawialnych źródeł energii, takich jak węgiel czy uran.

Na czym polega transformacja energetyczna?

Proces transformacji energetycznej polega na zmianie sposobu pozyskiwania i wykorzystywania energii w celu poprawy jej efektywności, redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz dostosowania systemów energetycznych
do nowych wyzwań, takich jak zmiany klimatyczne, a także zapewnienia trwałego rozwoju.

Co składa się na proces transformacji energetycznej?

Transformacja energetyczna, to proces który przebiega na wielu płaszczyznach. Kluczowymi elementami tego procesu są:
Produkcja energii z OZE: Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii, takich jak energia słoneczna, wiatrowa, wodna czy geotermalna, w całkowitej produkcji energii. Jest to krok w kierunku bardziej ekologicznego podejścia, które przyczynia się do redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Transport i ogrzewanie na prąd: Przestawienie gałęzi gospodarki, na przykład transportu i ogrzewania, na prąd elektryczny w celu redukcji emisji gazów cieplarnianych dzięki wykorzystaniu OZE do zasilania urządzeń, które dotychczasowo wykorzystywały paliwa kopalne

Magazynowanie energii: Rozwój technologii magazynowania energii, takich jak baterie, które umożliwiają gromadzenie i wykorzystywanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł w bardziej efektywny sposób.

Podniesienie efektywności energetycznej: Poprawa efektywności energetycznej w różnych sektorach, takich jak budownictwo, przemysł czy transport, co oznacza zmniejszenie zużycia energii przy zachowaniu tych samych efektów.

Modernizacja sieci: Modernizacja i rozbudowa sieci energetycznych, aby umożliwić efektywny przesył energii z odległych źródeł odnawialnych do odbiorców.

Wsparcie transformacji: Wprowadzenie odpowiednich polityk, przepisów i zachęt, takich jak systemy handlu emisjami czy subsydia dla odnawialnych źródeł energii, które wspierają proces transformacji energetycznej.

Co jest celem i jakie są korzyści transformacji energetycznej?

Celem transformacji energetycznej jest stworzenie trwałego, niskoemisyjnego i zrównoważonego systemu energetycznego, który przyczyni się do ograniczenia zmian klimatycznych, poprawy jakości powietrza
oraz zwiększenia niezależności energetycznej. Stanowi to istotny element globalnych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju i przeciwdziałania zmianom klimatycznym.
Proces ten niesie ze sobą również szereg korzyści – zarówno w wymiarze środowiskowym, ekonomicznym jak
i bezpieczeństwa:

Ochrona środowiska: OZE nie emitują szkodliwych substancji, co przyczynia się do poprawy jakości powietrza
i ochrony środowiska.

Nowe miejsca pracy: Sektor OZE jest jednym z najszybciej rozwijających się sektorów gospodarki, co stwarza nowe możliwości zatrudnienia.

Wzrost innowacyjności: Transformacja energetyczna stymuluje rozwój nowych technologii energetycznych.

Oszczędności dla gospodarstw domowych: Rozwój OZE i efektywności energetycznej może prowadzić do obniżenia rachunków za energię.

Poprawa zdrowia publicznego: Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza pozytywnie wpływa na zdrowie ludzi.

Bezpieczeństwo energetyczne: Uniezależnienie się od importu paliw kopalnych prowadzi do wzrostu poziomu bezpieczeństwa energetycznego i pomaga uniknąć negatywnych konsekwencji zawirowań na rynku międzynarodowym

Informacja przygotowana w ramach kampanii
OZE każdy MOŻE