Podsumowanie projektu

TOTVET - logo projektu

Dobiega końca realizacja projektu „TOTVET – Training of Tutors and VET professionals for high quality in Work Based Learning and Dual Learning” – „Zwiększenie kompetencji trenerów i nauczycieli dla wysokiej jakości nauczania w miejscu pracy (WBL) i kształcenia dualnego (DL)”.

Na początek kilka słów przypomnienia i informacji ogólnych o samym projekcie.

Głównym celem projektu jest zwiększenie kompetencji zawodowych nauczycieli oraz specjalistów kształcenia
i szkolenia zawodowego oraz umożliwienie im zapewnienia wysokiej jakości szkolenia w zakresie kształcenia zawodowego i dualnego.

Projekt realizowany jest przez 7  partnerów z pięciu krajów
TOTVET-flagi państwa uczestników projektu
Koordynatorem projektu jest: INSPECTORATUL SCOLAR JUD.DOLJ, Rumunia

Partnerami projektu są:

•              Asociatia EDUNET, Rumunia

•              Casa Corpului Didactic Olt, Rumunia

•              IHK- PROJEKTGESELLSCHAFT MBH, Austria

•              BEST INSTITUT FUR BERUFSBEZOGENE WEITERBILDUNG UND PERSONALTRAINING GMBH, Niemcy

•              CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE ZARAGOZA, Hiszpania

•              Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu, Polska

Główny efekt projektu to: ogólnodostępny otwarty kurs on-line (MOOC – Massive Open Online Course)
dla 150-200 nauczycieli oraz specjalistów kształcenia zawodowego w miejscu pracy, mający na celu poprawę umiejętności organizowania i prowadzenia kształcenia w miejscu pracy oraz kształcenia zawodowego, monitorowanie i ocenianie efektów kształcenia uczestników szkolenia oraz warsztaty szkoleniowe organizowane
w Rumunii i Polsce dla 75-100 nauczycieli i specjalistów kształcenia i szkolenia zawodowego, mające na celu zwiększenie ich kompetencji w zakresie planowania programu szkoleń i organizowania procesu kształcenia zawodowego i dualnego, monitorowania postępów uczestników, oceniania, dokumentowania, certyfikowania, transferu, zatwierdzenia i uznania efektów kształcenia za pomocą narzędzi krajowych i europejskich.

Grupami docelowymi projektu są specjaliści, którzy zapewniają szkolenia z zakresu kształcenia zawodowego
w środowisku pracy uczniom w ramach praktyk zawodowych.

Okres trwania projektu: 01.10.2018-31.09.2020 (24 miesiące).

Dnia 30.06.2020 lider projektu, INSPECTORATUL SCOLAR JUD.DOLJ, Rumunia, przedłożył do Narodowej Agencji
wniosek o przedłużenie projektu o kolejne 4 miesiące tj. do 31.01.2021 roku.


Poniżej krótkie podsumowanie najważniejszych wydarzeń i działań jakie zostały
podjęte i zrealizowane

4-5.12.2018 – Poznań. Inauguracja projektu. Pierwsze spotkanie wszystkich uczestników projektu.
Wstępne omówienie i ustalenie planu pracy i zadań dla każdego partnera.

TOTVET-otwarcie-spotkania-w-Polsce-w-2018-roku
TOTVET-zakończenie-spotkania-w-Polsce-w-2018-roku

28-29.05.2019 – Frankfurt nad Odrą. Drugie spotkanie w ramach projektu. Przegląd i zapoznanie się z postępami prac związanych z projektem, omówienie programu szkoleniowego oraz wymiana pomysłów i sugestii dotyczących zasobów edukacyjnych, szkoleniowych i ewaluacyjnych.

TOTVET-Spotkanie-we-Frankfurcie-nad-Odrą-2019

10.10.2019 – Poznań. Spotkanie w ramach #erasmusday, dzięki któremu mogliśmy przedstawić projekt
i upowszechnić wszelkie działania jakie podejmujemy w ramach jego realizacji.

TOTVET-Prezentacja-w-ramach-ErasmusDay-Poznań-UMWW-2019-rok

10-12.12.2019Saragossa. Spotkanie partnerów projektu w ramach szkolenia trenerów kursu MOOC.
Poznanie zasad korzystania z platformy.

TOTVET-Spotkanie-w-Saragossie-w-grudniu-2019-roku
TOTVET-Pracownicy-CWRKDiZ-w-Poznaniu-na-spotkaniu-w-Saragossie-w-grudniu-2019-roku

27.02.2020 PoznańSeminarium skierowane do grona pracodawców, dyrektorów oraz nauczycieli kształcenia zawodowego, którzy podczas spotkania mogli zapoznać się z poszczególnymi etapami i działaniami, które są realizowane w ramach projektu.

TOTVET-Prezentacja-projektu-Poznań-UMWW-2020-rok
TOTVET-Zespół-CWRKDiZ-w-Poznaniu-na-prezentacji-projektu-Poznań-UMWW-2020-rok

16.03.2020 – 26.04.2020 –  kurs on-line dla 50 specjalistów kształcenia zawodowego w miejscu pracy. Celem kursu była poprawa umiejętności organizowania i prowadzenia kształcenia w miejscu pracy oraz kształcenia zawodowego. Dodatkowo, uczestnicy mogli poszerzyć swoją wiedzę na temat monitorowania i oceniania  efektów kształcenia.

TOTVET- KursMOOC-dla 50 specjalistów 2020 rok podsumowanie

20.05.2020 międzynarodowe spotkanie on-line ze wszystkimi partnerami projektu. Podczas spotkania partnerzy ze wszystkich krajów omówili i przedstawili wstępne wyniki krajowych raportów z przeprowadzonego kursu. Nastąpiła wymiana spostrzeżeń oraz doświadczeń w organizacji pracy przy masowym otwartym kursie online (MOOC).

16-27.11.2020 kurs on-line dla 28 nauczycieli kształcenia zawodowego. Jego celem było rozwinięcie umiejętności
i kompetencji w zakresie planowania i wdrażania programów szkoleniowych WBL oraz pozyskanie nowej wiedzy na temat korzystania z europejskich narzędzi do walidacji, transferu i uznawania wyników uczenia się.

TOTVET-KursMOOC- dla 28 nauczycieli 2020 rok

12.01.2021 – ostatni, międzynarodowy webinar on-line podsumowujący wszystkie działania podejmowane
w ramach projektu. Przedstawienie raportów i wyników końcowych.
Dyskusje, wymiana spostrzeżeń, podsumowanie i wzajemne podziękowania wszystkich partnerów.

TOTVET-Ostatni-międzynarodowy-webinar-podsumowujący-projekt-styczeń-2021-rok
TOTVET-Uczestnicy-ostatniego-międzynarodowego-webinaru-podsumowującego-projekt-styczeń-2021-rok

Przed nami ostatnie raporty i analizy.

Trwałym efektem projektu, nad którym obecnie wspólnie pracujemy jest powstanie PLATFORMY EDUKACYJNEJ, na której zostaną osadzone wszystkie wyniki projektu oraz materiały szkoleniowe. Posłużą one do samodzielnej nauki. Główną zaletą platformy będzie BEZPŁATNY, łatwy w nawigacji kurs on-line, połączony z zasobami edukacyjnymi, dostępny w pięciu językach: angielskim, niemieckim, hiszpańskim, rumuńskim oraz polskim.

Zapraszamy do śledzenia informacji na naszej stronie internetowej oraz FB.