niedziela, 3 marca, 2024

Zamówienia publiczne


2023 ROK

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji 
pn. „Zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu o napędzie hybrydowym na potrzeby
Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu

Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu informuje,
że wybrano jako najkorzystniejszą ofertę
Delik Spółka jawna, ul. Składowa 17, 62-081 Przeźmierowo z ceną 159 654,00 PLN

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na zadanie pn.

Zakup samochodu

Zakres rzeczowy:

Przedmiot zadania obejmuje obejmuje dostawę auta.

Komplet dokumentacji zamówienia dostępny jest TUTAJ


(link: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-718c1274-ba6d-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

Okres realizacji: 2023
Zadanie sfinansowane ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego


Plan zamówień publicznych na 2023 rok
2023_BZP-00137818_01_P
2022 ROK

Dyrektor Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu zawiadamia,
że w dniu 19 grudnia 2022r. została podpisana umowa z:

ARPA
JERZY I BARTOSZ GURAWSKI
SPÓŁKA Z O.O.
ul. Maciejewskiego 7
61-606 Poznań

dotycząca opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Adaptacja budynku położonego w Poznaniu przy ul. Cichej 7 dla potrzeb CWRKDiZ w Poznaniu.
Planowany termin zakończenia realizacji prac projektowych wynosi 150 dni.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną:
Dyrektor CWRKDiZ w Poznaniu – tel. 61 22 55 080


Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na zadanie pn.

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania
pn. Adaptacja budynku położonego w Poznaniu przy ul. Cichej 7 dla potrzeb CWRKDiZ w Poznaniu

Zakres rzeczowy:

Przedmiot zadania obejmuje:
1)  Koncepcję architektoniczną,
2)  Projekt budowlany wraz z uzyskaniem wszelkich decyzji,
3)  Projekt wykonawczy.

Komplet dokumentacji zamówienia dostępny jest TUTAJ
(link: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-2da2efeb-60ea-11ed-aea3-5a7c432eaced)

Okres realizacji: 2022 – 2023
Zadanie sfinansowane ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego

Plan zamówień publicznych na 2022 rok
2022_BZP-00434162_01_PDotyczy: postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn.

Opracowanie inwentaryzacji oraz dokumentacji określającej zakres rzeczowy zadania
pn. Adaptacja budynku położonego w Poznaniu przy ul. Cichej 7 dla potrzeb CWRKDiZ w Poznaniu.

Informacja dla Wykonawców – otwarcie Ofert

Dyrektor Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu zawiadamia,
że w wyniku przeprowadzonego postępowania został wybrany następujący Wykonawca:

ARPA
JERZY I BARTOSZ GURAWSKI
SPÓŁKA Z O.O.
ul. Maciejewskiego 7
61-606 Poznań

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną:
Dyrektor CWRKDiZ w Poznaniu – tel.  61 22 55 080


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2022

Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu zaprasza do składania ofert na:
Opracowanie inwentaryzacji oraz dokumentacji określającej zakres rzeczowy zadania
pn. Adaptacja budynku położonego w Poznaniu przy ul. Cichej 7 dla potrzeb CWRKDiZ w Poznaniu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki udziału zostały opisane w Zapytaniu ofertowym

ZAŁĄCZNIKI:
Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 Oświadczenie
Załącznik nr 3 Formularz ofertowy

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2022

Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu zaprasza do składania ofert na:
Opracowanie inwentaryzacji oraz dokumentacji określającej zakres rzeczowy zadania
pn. Adaptacja budynku położonego w Poznaniu przy ul. Cichej 7 dla potrzeb CWRKDiZ w Poznaniu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki udziału zostały opisane w Zapytaniu ofertowym

ZAŁĄCZNIKI:
Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 Oświadczenie
Załącznik nr 3 Formularz ofertowy

Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu unieważnia postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego z powodu rozbieżności w interpretacji
zakresu przedmiotu zapytania.
Zamawiający planuje ponowne ogłoszenie zapytania ofertowego po dniu 19 kwietnia 2022 roku.