Zamówienia publiczne


Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn.

Opracowanie inwentaryzacji oraz dokumentacji określającej zakres rzeczowy zadania
pn. Adaptacja budynku położonego w Poznaniu przy ul. Cichej 7 dla potrzeb CWRKDiZ w Poznaniu.

Informacja dla Wykonawców – otwarcie Ofert

Dyrektor Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu zawiadamia,
że w wyniku przeprowadzonego postępowania został wybrany następujący Wykonawca:

ARPA
JERZY I BARTOSZ GURAWSKI
SPÓŁKA Z O.O.
ul. Maciejewskiego 7
61-606 Poznań

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną:
Dyrektor CWRKDiZ w Poznaniu – tel.  61 22 55 080


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2022

Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu zaprasza do składania ofert na:
Opracowanie inwentaryzacji oraz dokumentacji określającej zakres rzeczowy zadania
pn. Adaptacja budynku położonego w Poznaniu przy ul. Cichej 7 dla potrzeb CWRKDiZ w Poznaniu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki udziału zostały opisane w Zapytaniu ofertowym

ZAŁĄCZNIKI:
Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 Oświadczenie
Załącznik nr 3 Formularz ofertowy

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2022

Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu zaprasza do składania ofert na:
Opracowanie inwentaryzacji oraz dokumentacji określającej zakres rzeczowy zadania
pn. Adaptacja budynku położonego w Poznaniu przy ul. Cichej 7 dla potrzeb CWRKDiZ w Poznaniu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki udziału zostały opisane w Zapytaniu ofertowym

ZAŁĄCZNIKI:
Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 Oświadczenie
Załącznik nr 3 Formularz ofertowy

Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu unieważnia postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego z powodu rozbieżności w interpretacji
zakresu przedmiotu zapytania.
Zamawiający planuje ponowne ogłoszenie zapytania ofertowego po dniu 19 kwietnia 2022 roku.