Seminarium branżowe dla branży drzewno-meblarskiej i chemiczno-ceramiczno-szklarskiej w Warszawie 21-22.11.2017 r.

Przedstawiciele CWRKDiZ w Poznaniu na rozpoczęciu roku szkolnego w Zespole Szkół Zawodowych Nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu

21 listopada w Warszawie odbyło się szóste seminarium branżowe w ramach projektu Ośrodka Rozwoju Edukacji współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 1. Forum partnerów społecznych”. Spotkanie skierowane było do przedstawicieli branż drzewno-meblarskiej        i chemiczno-ceramiczno-szklarskiej.

Przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej (MEN), Ministerstwa Rozwoju (MR), Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (CKE) i Instytutu Badań Edukacyjnych (IBE) zwrócili uwagę na wyzwania, jakie stoją przed przedsiębiorcami, jak i szkołami branżowymi po wprowadzonych zmianach w reformie szkolnictwa zawodowego.

Każdą z branż przedstawiły: Bożena Krasnodębska – ekspert branży drzewno-meblarskiej, Halina Bielecka – ekspert branży chemicznej i Jolanta Gajda – ekspert branży szklarsko-ceramicznej. Prelegentki zaprezentowały dane statystyczne o liczbie placówek edukacyjnych kształcących w zawodach poszczególnych branż, liczbie uczniów kształcących się w danym zawodzie oraz liczbie absolwentów, którzy ukończyli proces kształcenia zawodowego.

W dalszej części seminarium zaprezentowano najistotniejsze zmiany w reformie szkolnictwa zawodowego, omówiono zastosowaną metodologię wykorzystaną podczas prac nad podstawą programową kształcenia zawodowego oraz wskazano rolę pracodawców zaangażowanych w przygotowanie i przeprowadzenie egzaminów potwierdzających kwalifikacje niezbędne w danym zawodzie.

W trakcie drugiego dnia seminarium zorganizowano warsztaty z udziałem uczestników reprezentujących szkoły zawodowe, organizacje branżowe, przedsiębiorców, stowarzyszenia i izby rzemieślnicze. Podczas ożywionej dyskusji poruszono temat zmian, jakie należałoby wprowadzić w szkolnictwie branżowym, aby absolwent kończąc edukację, był przygotowany nie tylko teoretycznie, ale również praktycznie do potrzeb pracodawcy i rozwijającej się gospodarki.

Wielkość czcionki
Kontrast