Kongres Powiatów „Dobry Zawód” we Wrocławiu – przedstawienie dalszych zmian w szkolnictwie zawodowym, 6.04.2018r.

Przedstawiciele CWRKDiZ w Poznaniu na kongresie powiatów Dobry Zawód we Wrocławiu

Zmiany w szkolnictwie branżowym i technicznym planowane od roku szkolnego 2019/2020, nowe rozwiązania wprowadzone w Systemie Informacji Oświatowej, prezentacja dobrych praktyk współpracy samorządu, przedsiębiorstw i szkół oraz wsparcie kształcenia zawodowego w ramach programów Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, to główne tematy dyskusji podjęte podczas Kongresu Powiatów „Dobry Zawód” we Wrocławiu. W przedsięwzięciu zorganizowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji udział wzięło blisko 1000 osób z całej Polski. Gośćmi wydarzenia byli przedstawiciele: ministerstw, władz wojewódzkich i powiatowych, spółek Skarbu Państwa, kuratorzy oświaty, parlamentarzyści, a także kierownictwo i dyrektorzy departamentów MEN, dyrektorzy jednostek podległych MEN, jednostki samorządowe, dyrektorzy szkół, nauczyciele i uczniowie ze szkół kształcących w zawodach oraz nasza jednostka – CWRKDiZ w Poznaniu, którą reprezentowali: dyrektor Mariusz S. Kubiak oraz pani Renata Rasińska.

Kongres został otwarty odczytaniem przez panią poseł Mirosławę Stachowiak-Różecką listu premiera Mateusza Morawieckiego, który mimo nieobecności przekazał wiele pozytywnych słów o planach i zamierzonych pracach oraz działaniach jakie od wielu miesięcy są prowadzone w obszarze szkolnictwa zawodowego.

Pani minister Anna Zalewska, omawiając działania podejmowane przez MEN wskazała przede wszystkim na odbudowę kształcenia zawodowego poprzez dostosowanie go do potrzeb nowoczesnej gospodarkiWskazała również na potrzebęzwiększenia wpływu firm oraz organizacji zrzeszających przedsiębiorstwa na szkolnictwo branżowe i techniczne, które mają odgrywać kluczową rolę w przygotowaniu zmian programowych w nauczaniu, zmian organizacyjnych i prawnych służących poprawie jakości i efektywności kształcenia zawodowego oraz promocji szkolnictwa branżowego i technicznego wśród uczniów, a także ich rodziców, jako istotnego elementu w wyznaczaniu ścieżki edukacyjnej swoim dzieciom.

Pani minister podkreśliła, że odbudowa kształcenia zawodowego jest jednym z kluczowych celów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, sprzyjających kreowaniu klimatu inwestycyjnego w regionie, wzmocnieniu społecznej odpowiedzialności biznesu, a także zapewnieniu nowoczesnych kadr dla polskiej gospodarki. Omawiała także nowe zasady finansowania kształcenia zawodowego oraz przewidywany podział subwencji oświatowej z uwzględnieniem kosztów i efektywności kształcenia, rzeczywistego zapotrzebowania na pracowników w danym zawodzie na wojewódzkich rynkach pracy oraz wsparcia kształcenia w zawodach unikatowych jak również wsparcia takich instytucji jak CWRKDiZ. Warunkiem uruchomienia kształcenia w zawodach będą umowy szkoły lub uczniów z pracodawcami oraz pozytywna opinia wojewódzkiej rady rynku pracy a co za tym idzie różne warianty partnerstwa szkół z pracodawcą.

Wielkopolska jest przykładem, zmian jakie zachodzą w województwie dzięki różnorodnym programom oraz inicjatywom, które adresowane są do młodych ludzi, aby ich aktywizować do przedsiębiorczości zawodowej. W trosce o równoważenie rynku pracy oraz z myślą o rozwój lokalnego rynku pracy Samorząd Województwa Wielkopolskiego powołał w maju 2017 roku pięć samorządowych jednostek organizacyjnych pod nazwą Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego. Powołane Centra są jedynymi takimi instytucjami w Polsce, które mogą być porównywalne z europejskimi Centrami Wspierania Szkolnictwa Zawodowego i równoważenia zapotrzebowania na zawody.

Przedstawiony przez panią minister Annę Zalewską model analizy popytu na zawody pozwoli na zintegrowany system informacji nie tylko oświatowej ale również gospodarczej. Pani minister zwróciła uwagę na wzmocnienie potencjału szkół, m.in. poprzez zwolnienie od podatku darowizn przekazywanych szkołom kształcącym w zawodach, jak również możliwość prowadzenia przez nie wydzielonych rachunków. W przypadku kadry nauczycieli zawodów duże znaczenie ma umożliwienie nauczycielom odbywania branżowych staży u pracodawców. Poruszony został również temat egzaminów zawodowych – na jakość egzaminów ma wpływać zapotrzebowanie realnego rynku pracy i wykorzystanie umiejętności nabytych podczas nauki       w szkołach branżowych. Omówiona została również kwestia zachęty dla uczniów w różnego rodzaju programach i konkursach, dzięki którym zainteresowanie i zaangażowanie w edukację zawodową przez młodzież będzie jeszcze bardziej intensywne.

Kolejnym zagadnieniem poruszonym przez minister Annę Zalewską była kwestia doradztwa zawodowego. Pani minister podkreśliła, że promocja szkolnictwa branżowego i technicznego wymaga wprowadzenia kompleksowego doradztwa zawodowego w systemie oświaty, które powinno być wdrażane na każdym etapie edukacyjnym. W najbliższym czasie zostanie uruchomiona ogólnopolska platforma doradztwa zawodowego dla uczniów, rodziców, pracodawców oraz dorosłych osób. W tym miejscu należy zaznaczyć, że CWRKDiZ w Poznaniu prowadzi już działania, aby taka platforma w przystępny sposób była dostępna dla Wielkopolan.

Podczas Kongresu można było zapoznać się z ofertą szkół zawodowych, branżowych z różnych powiatów, które prezentowały swoje zawody oraz możliwości i perspektywy podjęcia pracy jakie stoją przed młodzieżą po zakończeniu edukacji.

W trakcie Kongresu minister Anna Zalewska podpisała porozumienie ze Związkiem Pracodawców Kolejowych oraz listy intencyjne dotyczące współpracy na rzecz szkolnictwa branżowego i technicznego z PGE Polską Grupą Energetyczną S.A. oraz TAURON Polska Energia S.A.

W drugiej części kongresu odbyły się cztery debaty prezentujące przykłady innowacyjnych działań w zakresie kształcenia zawodowego dla branż: elektryczno-energetycznej, transportu lotniczego i kolejowego oraz branży chemicznej. Podczas ich trwania wielokrotnie podkreślono istotną rolę poszczególnych branż oraz organów prowadzących różnych szczebli oraz jednostek wspierających, które mają duży wpływ na możliwości rozwoju szkół branżowych i szkół technicznych. Wskazano również na bardzo duże znaczenie w zaangażowanie pracodawców o różnej wielkości w proces kształcenia, doposażania pracowni oraz nacisk na system dualny. Pomoce dydaktyczne, które powstają w kooperacji z pracodawcami pozwalają na wyposażenie ucznia w nowinki techniczne, które mają pomóc w rozwijaniu swoich zainteresowań oraz ich atrakcyjności na rynku pracy – młodociany pracownik a pracodawca. Zmiany cywilizacyjne wymuszają wiele nowinek innowacyjnych, nowych technologii, które w dużych zakładach są widoczne w wielomilionowym wyposażeniu. Natomiast narzędzia informatyczne, z którymi młodzież spotka się na co dzień powinny być dostępne w szkołach branżowych dzięki którym ich kreatywność i zaangażowanie w proces kształcenia będzie efektywniejszy. Podczas debat pokazano przykłady szkół, które w swoich pracowniach już mają rozwinięte technologie na wysokim poziomie dzięki udziałowi w wielu programach krajowych oraz unijnych, jak i dzięki pomocy zakładów i ośrodków badawczo-rozwojowych. Podkreślono, że każde takie działanie jest pozytywną motywacją do nauki zawodów i promocją szkolnictwa zawodowego oraz pokazanie zawodów zapomnianych w innej odsłonie. Innowacyjność, to słowo które ma być identyfikowane z wyborem szkoły, jest to krok w przyszłość na rynku pracy.

Wymiar informacji jaki zostały przekazany na Kongresie wpisuje się na stałe w działania Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu, które ściśle są związane z „wyborem Szkoły branżowej, jako szkoły pozytywnego wyboru”. Przedstawiciele CWRKDiZ w Poznaniu uczestnicząc wewrocławskim Kongresie Powiatów „Dobry Zawód” mają potwierdzenie, że praca, która jest wykonywana w ramach założonych działań Centrum, daje wymierny efekt i zmierza w dobrym kierunku oraz wpisuje się w obrany kierunek, który został wytyczony przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.