Województwo Wielkopolskie i wielkopolskie Izby Rzemieślnicze zacieśniają współpracę – w dniu 19.04.2018r. podpisały porozumienie o partnerstwie.

Przedstawiciele CWRKDiZ w Poznaniu na Powiatowych Targach Pracy w Gnieźnie

W  Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w czwartek 19 kwietnia 2018 roku, zostało podpisane porozumienie o partnerstwie pomiędzy Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu reprezentowanym przez Marzenę Wodzińską i Macieja Sytka, Członków Zarządu Województwa Wielkopolskiego a Wielkopolską Izbą Rzemieślniczą w Poznaniu, reprezentowaną przez Jerzego Bartnika Prezesa Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej i Izbą Rzemieślniczą w Kaliszu, reprezentowaną przez Tadeusza Moczyńskiego Członka Zarządu Izby Rzemieślniczej w Kaliszu.

Celem zawarcia porozumienia jest rozwój kształcenia zawodowego i dualnego w Wielkopolsce, a także poprawa warunków do rozwoju przedsiębiorczości, szczególności rzemiosła oraz podkreślenie roli i znaczenia Izb reprezentujących środowisko rzemieślnicze Województwa Wielkopolskiego.

„Wielkopolska, dzięki podejmowanym programom i inicjatywom, jest przykładem zmian jakie adresowane są do młodych ludzi, aby ich aktywizować do przedsiębiorczości zawodowej. Powołane w ubiegłym roku przez Radnych Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Centra Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego, są jedynymi takimi instytucjami w kraju, których funkcje uznać można jako nowum w Polsce. Centra mogą być porównywalne z europejskimi Centrami Wspierania Szkolnictwa Zawodowego, dając szansę na równoważenie na rynku popytu i podaży, jako czynnika gwarantującego rozwój gospodarczy”-podkreśliła Marzena Wodzińska, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego.

„Wyzwania współczesnego rynku pracy polegają w dużej mierze na Innowacyjności. Nowatorskie kształcenie w tradycyjnych zawodach, może stać się kluczowym elementem przewagi konkurencyjnej w warunkach gospodarki rynkowej” – dodał Maciej Sytek, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego.

Planowane korzyści dla Centrów Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego
i Zawodowego płynące z podpisania porozumienia to m.in.:

– sformalizowanie relacji pomiędzy CWRKDiZ a Cechami, w efekcie czego nastąpi popularyzacja kształcenia dualnego i zawodowego,

– tworzenie bazy rzemieślników zrzeszonych w Cechach na WIELKOPOLSKIEJ PLATFORMIE ZAWODÓW,

– monitorowanie  pot rzeb rynku pracy,

– wymiana doświadczeń i informacji pomiędzy stronami porozumienia,

– podkreślenie znaczenia rzemiosła i potrzeby kształcenia dualnego,

– promowanie zawodów rzemieślniczych i zawodów przyszłości,

– zachowanie dziedzictwa zawodów unikatowych.

Wywiad z Panią Marzeną Wodzińską Członkiem Zarządu Województwa Wielkopolskiego dostępny pod adresem: 

https://wtkplay.pl/video-id-38320-partnerstwo_w_zakresie_ksztalcenia_zawodowego_i_dualnego

Relacja z konferencji:

http://www.pilska.tv/wiadomosci/1814,porozumienie-o-partnerstwie-w-zakresie-ksztalcenia

Galeria zdjęć dostępna 

https://cwrkdiz.poznan.pl/19.04.2018-r.-wojew%C3%B3dztwo-wielkopolskie-i-wielkopolskie-izby—zdj%C4%99cia

https://www.umww.pl/wojewodztwo-wielkopolskie-i-wielkopolskie-izby-rzemieslnicze-zaciesniaja-wspolprace-dzis-podpisaly-porozumienie-o-partnerstwie